એમ.કોમ સેમ-3 (ગુજરાતી મીડીયમ)ના વિદ્યાર્થીઓ આ સાથે આપેલી મીડીયમવાઈઝ ફાઈલમાં વિદ્યાર્થીઓના આઈ.ડી. અને પાસવર્ડ આપેલા છે. જે ગાઈડલાઈન ફાઈલ મુજબ આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ સ્ટેપવાઈઝ અનુસરવાની રહેશે.  તમામ વિદ્યાર્થીઓએ લેકચર માટે MICROSOFT TEAMSમાં જોઈન રહેવાનું રહેશે.

 

Notice / News